2021 S25 Naish Slash 9 (Wave / Foil / Freeride Kite)