2021 S25 Naish Slash 5 (Wave / Foil / Freeride Kite)